Hantering av personuppgifter

Personuppgifter

När du kontaktar BitWeb24, via post, e-post, telefon eller formulär på hemsidan så kan personuppgifter överlämnas. Dessa behandlas bara om det finns stöd för detta i dataskydds­förordningen (GDPR). Inga person­uppgifter delas heller med andra. Mål­sättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till BitWeb24.

Personuppgiftsansvarig

Firmans ägare Britt-Inger Jonsson, Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall, är ansvarig för personuppgifterna.

Vad räknas som personuppgifter enligt GDPR?

Enligt GDPR är personuppgifter all information som på något sätt kan kopplas till en fysisk person, som till exempel namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bilder och ljudinspelningar där någon kan identifieras, registreringsnumret på en bil, IP-adresser, etcetera. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar registreras deras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detsamma gäller enskilda näringsidkare om de har verksamheten i sin bostad. I annat fall registreras näringsidkarens namn, e-postadress (företrädesvis till arbetsplatsen) samt adress och telefonnummer till arbetsplatsen.

När företrädare för ett företag eller en förening gör beställningar registreras namn på företagets/ föreningens kontaktperson, adress, telefon­nummer och e-postadress till arbetsplatsen/ föreningen, eller annan e-postadress där kontaktpersonen kan nås om vederbörande hellre vill det.

Godkännande

När du kontaktar BitWeb24, eller gör en beställning, godkänner du automatiskt att de personuppgifter som behövs för att BitWeb24 ska kunna fullfölja uppdraget lagras.

Ändamålen med behandlingen av person­uppgifter

När du beställer någon av BitWeb24:s tjänster blir du kund. De personuppgifter som behövs för att BitWeb24 ska kunna fullfölja uppdraget registreras då i ett kundregister och används för genomförande och administration av beställd tjänst.

Marknadsföring, efter att du har varit i kontakt med BitWeb24 kan det hända att du får ett e-postutskick. Detta anges i så fall alltid i samband med kontakten.

Som kund hos BitWeb24 kan du få information och erbjudanden från BitWeb24 via e-post. Det brukar max röra sig om några få utskick per år och i dessa fall görs alltid en noggrann intresseavvägning innan utskick sker. Möjlighet till avregistrering från vidare utskick finns alltid i dessa e-postmeddelanden.

Hur länge sparas uppgifterna?

BitWeb24 behåller dina personuppgifter så länge som behövs för att kunna tillhandahålla beställd tjänst och bistå med uppdateringar av densamma samt fakturera. Om du upphör att vara kund hos BitWeb24 sparas uppgifterna som längst i ett år efter att kundrelationen upphört och oftast raderas de inom tre månader.

BitWeb24 begränsar användningen av personuppgifter i e-post och återkommande rutiner för radering av e-post finns. E-postmeddelanden sparas bara så länge de är aktuella och behövs för att BitWeb24 ska kunna fullfölja uppdraget åt kunden.

Registerutdrag, rättelser och radering

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och lagras, hur och varför de behandlas samt hur länge de sparas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av den sökande. Adress finns under rubriken Personuppgiftsansvarig. Svar skickas till den sökandes folk­bokförings­adress.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, kan du begära ändring.

Du kan också begära att BitWeb24 raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och BitWeb24 (till exempel obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för BitWeb24 att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Arnäsvall 2013-02-13, senast reviderad 2024-01-21
Britt-Inger Jonsson, person­uppgifts­ansvarig och ägare av BitWeb24


Om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) har tagits fram för att skydda EU-medborgares grundläggande rättig­heter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av person­uppgifter. Samma regler gäller inom hela EU. I Sverige började GDPR gälla 25 maj 2018.

GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till medborgare inom EU, oavsett vilket land företaget verkar i.

I Sverige ersatte GDPR personuppgifts­lagen (PUL). Merparten av PUL finns med i GDPR. Skillnaden är att GDPR tar större hänsyn till den enskilde individens integritet gällande person­uppgifter än tidigare och ger denne starkare rättigheter. Till skillnad mot PUL reglerar GDPR till exempel även arkivering av person­uppgifter, inte enbart behandling av dem och samma regler gäller för alla personuppgifter, även i ostrukturerat material (exempelvis e-post, löpande text, bilder, ljudinspelningar och annat där man inte har en tydlig struktur och kontroll över innehållet).

I GDPR skiljer man på "vanliga" personuppgifter och personuppgifter av "känslig natur". Exempel på så kallade vanliga personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer, och e-postadress. Personuppgifter av känslig natur är till exempel uppgifter rörande politik, fackligt engagemang, etnisk tillhörighet, religion, och hälsa. För personuppgifter av känslig natur krävs samtycke och kraven på hantering av sådana uppgifter har skärpts i och med GDPR.

Vill du veta mer?

Integritetsskydds­myndigheten (IMY), tidigare datainspektionen, är en myndighet som arbetar för att skydda dina personuppgifter så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Nedan länk till information om GDPR från dem:
IMY, om GDPR

BitWeb24 erbjuder:

  • Skräddarsydda sajter
  • Uppdateringstjänster
  • Heltäckande kundsupport

Kontakt

E-post: info@bitweb24.se
Telefonnummer: 072-210 78 58
Adress: Prästgårdsvägen 7, 891 55 Arnäsvall

Sociala medier

Google
Meta
Bootstrap
Copyright 2013-2024 BitWeb24